Home Jeugdhulp aanbieden

Jeugdhulp aanbieden

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het totale aanbod voor jeugdhulp. Dit betekent dat gemeenten een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen binnen hun gemeente moeten realiseren.

De ambities van WBO zijn gericht op het realiseren van de juiste hulp op maat, het verminderen van het gebruik van (dure) specialistische jeugdzorg en het meer in samenhang aanbieden van de
jeugdhulp met ruimte voor professionals om te kunnen handelen vanuit het perspectief van de jeugdige en zijn omgeving.

WBO is trots op de samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartners, die uitgaat van een gezamenlijk missie en verantwoordelijkheid en het Programma Zorg voor Jeugd en de keuze
voor de actielijnen volledig onderschrijft. De volgende stappen die de kansen en het nut van de transformatie onderschrijven zijn al gezet of worden de komende periode gezet:

In elk van bovenstaande genoemde doelen en projecten schuilt het onmisbare ingrediënt ‘samenwerking’. En hoewel deze samenwerking al een stevig fundament kent, namelijk dat van investeren in kwetsbare jeugd, moet de gewenste transformatie gericht op de doelen van de wet nog meer vorm krijgen. De transformatie moet zich nog nadrukkelijker gaan richten op de leefwereld van de jeugdigen en zijn gezin en omgeving, zodat waar hulp nodig is deze makkelijk vindbaar en toegankelijk is en goed aansluit op de ondersteuningsbehoefte.

  • Aanbieders die voorheen langs elkaar werkten zitten nu met elkaar om de tafel om van elkaar te leren en hun aanbod te integreren.
  • Specialisten en professionals in het voorliggende veld werken aan nieuwe methoden om bijzondere kennis al in een vroege hulpfase beschikbaar te hebben.
  • Aanbieders van kostbare verblijfszorg zoeken met elkaar naar alternatieve ondersteuningsvormen.
  • De voorheen ontbrekende koppeling tussen jeugd- en volwassenenzorg wordt gelegd