Samenwerking

Hoe faciliteert regio WBO in het vinden van samenwerkingspartners?

Er is een formulier beschikbaar gesteld dat door de jeugdhulpaanbieder kan worden ingevuld en wordt gepubliceerd op de regionale website (https://regiowbo.nl/regiovisie-en-nieuwe-inkoop/inkoop/samenwerking-jeugdhulpaanbieder/). Op basis hiervan kunnen jeugdhulpaanbieders die samen willen werken elkaar vinden. Tevens vond er 20 april een netwerkbijeenkomst plaats. Kon je hier niet bij aanwezig zijn? Neem dan contact op via jeugdhulp@breda.nl. Wij denken graag met je mee over het vinden van eventuele samenwerkingspartners.

Welke juridische samenwerkingsvormen kunnen jeugdhulpaanbieders aangaan?

We hebben op voorhand geen juridische vormen voor samenwerking uitgesloten. We denken graag met jeugdhulpaanbieders mee over de mogelijke vormen die gekozen kunnen worden. Mocht je behoefte hebben dat wij met je meedenken kan je hiervoor een mail sturen naar jeugdhulp@breda.nl. Er zal dan een onafhankelijke partij met je meedenken.

Criteria en referentie-eisen

Aan welke vormen van jeugdhulp moet een strategisch partner voldoen?

In onze Regiovisie gaan we uit van ketensamenwerking. Dit betekent dat we een strategisch partnerschap aan willen gaan met meerdere strategische partners die een breed aanbod van jeugdhulp in huis hebben. We onderscheiden 13 vormen van jeugdhulp en gaan er van uit dat elke strategische partner minimaal 10 van deze 13 hulpvormen kan aanbieden.

 1. – Specialistische GGZ
 2. – Basis GGZ
 3. – Dagbehandeling
 4. – Dagbesteding
 5. – Begeleiding
 6. – Persoonlijke verzorging
 7. – Logeren
 8. – E.D.
 9. – Vaktherapie
 10. – MST
 11. – Verblijfszorg
 12. – Crisiszorg
 13. – Pleegzorg

Is HKZ voldoende als kwaliteitssysteem?

Ja, om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001-normen als basis en omvatten daarnaast branche specifieke eisen. Alle HKZ-kwaliteitsschema’s (behalve de opstapvarianten) omvatten de eisen uit de ISO 9001.

Maakt de doelgroepsspecificatie onderdeel uit van deze aanbesteding?

Een strategisch partner moet straks minimaal 75% van de beschreven jeugdhulpvormen kunnen leveren om in aanmerking te komen voor een overeenkomst (dus 10 jeugdhulpvormen). Hierbij wordt geen onderscheid gevraagd in doelgroep (GGZ, LVB, opvoed- en opgroeiproblematiek). Uiteraard heeft het de voorkeur dat alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn.

Dit geeft kleinere (lokale) jeugdhulpaanbieders de ruimte om zich te organiseren met behoud van identiteit. Jeugdhulpaanbieders die meer gericht zijn op hoogcomplexe vormen van jeugdhulp zijn hierdoor niet verplicht enkelvoudige vormen van jeugdhulp te organiseren.

Wie mag worden gezien als referent?

Voor elke zorgvorm waar je je voor inschrijft moet je door middel van een referentieformulier aantonen dat je ervaring hebt met het leveren van deze zorgvorm​. Voor elke zorgvorm waar je je voor inschrijft moet je 1 relevante referentie aanleveren​. Het is mogelijk om met 1 referentie geschiktheid voor meerdere zorgvormen aan te leveren​. Ervaring dient te zijn opgedaan voor een gemeente of regio en dient te zijn gedeclareerd met een AGB code.

Niet iedere aanbieder heeft een accountantsverklaring nodig gehad in het verleden. Volstaat hierbij de jaarrekening die via DigiMV is ingediend?

Ja, indien een accountantsverklaring vanwege de omvang ontbreekt volstaat de jaarrekening die via DigiMV is ingediend.

Worden er ook volume eisen gesteld bij bepaalde typen jeugdhulp?

Nee, er worden geen volume eisen gesteld.

Is een kwaliteitshandboek per partij binnen een coöperatie voldoende t.a.v. kwaliteitssysteem?

Ja, het volstaat om per individuele partij i.p.v. als samenwerkingsverband aan de eis van certificering te voldoen.

Kan Regio WBO aangeven welke eisen zij stelt aan de 'gedragswetenschapper' bij de eisen voor begeleiding?

De gedragswetenschapper is een WO+ opgeleid en heeft een SKJ en/of BIG registratie.

Staat de BIG registratie regiebehandelaar gelijk aan de registratie NVO?

Nee, De NVO is een beroepsvereniging waarvan je lid kan worden. SKJ en/of BIG zijn een registratiestichting voor mensen werkzaam in de jeugdhulp. Dit zijn een wettelijk erkend registers. SKJ en/of BIG zijn geen beroepsvereniging, Je kan dan ook geen lid worden van SKJ en/of BIG.

Jullie werken nu met meer dan 40 productcodes en straks met 13 jeugdhulpvormen. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Dit is voor mij belangrijke informatie bij het zoeken naar samenwerkingspartners met het oog op de nieuwe inkoop.

We onderscheiden voor de nieuwe inkoop 13 vormen van jeugdhulp. We verwachten van onze toekomstige strategisch partners dat ze minimaal 10 van die 13 jeugdhulpvormen bieden. Om te helpen bij het zoeken naar de juiste samenwerking, hebben we de huidige producten in 13 jeugdhulpvormen opgedeeld. Deze indeling is hier terug te vinden. Zo zorgen we dat de jeugdige de meeste jeugdhulpvormen kan krijgen zonder terug te hoeven voor een nieuwe beschikking. Op 7 juni publiceren we de definitieve eisen. Dan weet je precies wat we van onze strategisch partners verwachten in de nieuwe contractering.

Bekostiging, lastenverlichting en governance

Is er een AGB-code per samenwerkingsverband of per aanbieder afzonderlijk nodig?

Een AGB code per aanbieder afzonderlijk volstaat. Er is geen AGB code op samenwerkingsverband nodig.

Aanbesteding en Overeenkomst

Wat voor soort aanbesteding kiest Regio WBO voor?

Regio WBO kiest voor een aanbesteding met ontwikkelopgaven. Dat betekent dat de contracten niet tot op de komma zijn dichtgetimmerd. Zo is er meer ruimte voor de expertise van de jeugdprofessional en stimuleert het de ontschotting.
Het zorgt ook voor een overzichtelijk jeugdlandschap en strategisch partnerschap.
Door langdurige overeenkomsten te sluiten, is er ruimte voor investeren en innoveren. Deze manier van aanbesteden geeft regio WBO en de jeugdhulpaanbieders de ruimte om komende jaren samen de jeugdhulp te optimaliseren. Om samen te leren en te ontwikkelen, bijstellen waar nodig en de gezamenlijke doelstellingen in partnerschap realiseren.

Wie zitten er in de beoordelingscommissie voor de gunningscriteria?

Het beoordelingsteam bestaat in ieder geval uit een beleidsmedewerker, een contractmanager, een inkoper en een jurist.

Worden de scorelijsten-beoordelingslijsten ook gedeeld?

Ja, deze zullen gedeeld worden.

Staat je vraag er niet bij?