Home FAQ

Contracten

Met partij X is geen overeenkomst, kan ik dan toch Zorg in Natura inzetten?

Er zijn circa 260 jeugdhulpaanbieders gecontracteerd met een gevarieerd zorgaanbod en met een geografische spreiding over de regio. Onze voorkeur is een partij te verkiezen waarmee een overeenkomst is afgesloten. Als dit om welke reden dan ook onmogelijk is, kan de betreffende partij in onderaannemerschap van een van onze gecontracteerde jeugdhulpaanbieders worden ingezet. Indien dit niet mogelijk is kan er een PGB verstrekt worden om deze zorg toch in te zetten.

Kan ik als niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder bij de regio WBO in onderaannemerschap werken?

Een onderaannemer kan worden ingezet bij een gecontracteerde aanbieder, mits de onderaannemer aan de door ons gestelde eisen voor het betreffende product voldoet. De 2 partijen dienen dit onderling met elkaar te regelen, waarbij de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder (hoofdaannemer) verantwoordelijk is voor de te leveren hulp.

Ik ben een jeugdhulpaanbieder die nog geen overeenkomst heeft met de regio WBO. Hoe kan ik deze afsluiten?

Indien u interesse heeft in een overeenkomst met de regio WBO kunt u dit kenbaar maken via jeugdhulp@breda.nl. U zult worden uitgenodigd voor een bijeenkomst voor nieuwe aanbieders waarin u uitleg krijgt over de regio WBO en de eisen en voorwaarden die de regio WBO stelt. Aan de hand van deze bijeenkomst zal gekeken worden of er een mogelijkheid is tot het aangaan van een overeenkomst.

Volstaat bij de inschrijving ook een verklaring voor VOG-rechtspersonen?

Bij de volgende rechtspersonen wordt volstaan met een VOG RP:

  • naamloze vennootschap (nv)
  • besloten vennootschap (bv)
  • commanditaire vennootschap (cv)
  • stichting
  • vereniging
  • vennootschap onder firma (vof)
  • maatschap

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen geen VOG RP aanvragen. Zij dienen een VOG NP (natuurlijke personen) te overleggen.

Verder dienen de overige werknemers in het bezit te zijn van een VOG NP.

Moet er voor iedereen een nieuwe VOG worden aangevraagd?

Van elke organisatie dient een VOG te worden ingediend van de betreffende bestuurder/verantwoordelijke die de overeenkomst tekent. Deze mag op het moment van indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Voor de overige medewerkers volstaat een VOG bij indiensttreding.

Wat wordt verstaan onder lopend onderzoek in de bedrijfseisen nummer 19?

Dit uitsluitingscriterium heeft nadere nuancering nodig. Wij verwachten dat u lopende inspectieonderzoeken aan ons meldt en nader motiveert. Afhankelijk van de ernst van het onderzoek besluit regio WBO of u in aanmerking komt voor inschrijving. Zie verklaring waarheidsgetrouw.

Wanneer kan ik als nieuwe aanbieder jeugdhulp (ambulante jeugdhulp of pleegzorg en gezinshuiszorg) in Regio WBO gaan verlenen?

Regio WBO heeft 2 (open-house) inkoopprocedures: ambulante jeugdhulp en pleegzorg en gezinshuiszorg. Als een jeugdhulpaanbieder zich bij Regio WBO inschrijftvoor één van deze inkoopprocedures en een overeenkomst wil sluiten, dan kunt u als aanbieder u hiervoor per 1 april of 1 oktober inschrijven. De inschrijving wordt door Regio WBO gecontroleerd en als u aan de voorwaarden voldoet, wordt een overeenkomst gesloten. De overeenkomst gaat in na ondertekening (artikel 2 lid 1). De datum van ondertekening is de ingangsdatum van de overeenkomst. Pas dan kunt u als aanbieder rechtsgeldig jeugdhulp gaan verlenen.

Corona

Kunnen wij langer jeugdhulp leveren wanneer de beschikking ivm Corona niet is uitgenut?

Op dit moment is het niet mogelijk om een beschikking administratief te verlengen.

Mocht de jeugdige na einde beschikking/toewijzing nog steeds een hulpvraag hebben, dient de jeugdige/diens gezin contact op te nemen met de gemeentelijke toegang of de eerdere verwijzer om een verlenging van de beschikking aan te vragen.

Op welke manier kunnen wij jeugdhulp leveren in deze Coronatijd?

De gemeenten in de regio WBO gaan er in de huidige omstandigheden van uit dat alle gecontracteerde zorg c.q. jeugdhulp aanbieders de richtlijnen volgen die de Rijksoverheid aangeeft.

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en hierop worden de FAQ’s aangepast.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/jeugdzorg

Actuele informatie RIVM

Vraag en antwoorden RIVM

Rijksoverheid: maatregelen tegen het coronavirus

 

Welke financiële maatregelen en afspraken zijn er rondom Corona?

Met het aanhouden van de coronamaatregelen, is het van groot belang voor alle jeugdigen en/of gezinnen in de jeugdhulp, dat de ondersteuning en zorg zoveel mogelijk wordt gecontinueerd.

Door de lange duur van de maatregelen kan uw bedrijfsvoering onder druk komen te staan. Er zijn verschillende landelijke regelingen die wellicht kunnen helpen uw bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Wij volgen de landelijke ontwikkelingen en hierop worden de FAQ’s aangepast.

Mogen afmeldingen vanuit de cliënt gedeclareerd worden? Normaliter zouden zij bij een verkoudheid of hoest gewoon komen. Uit angst of eigen redenen kiezen sommige ouders ervoor om helemaal geen contact aan te gaan. Hoe gaan we hiermee om?

Als een afspraak niet door kan gaan omdat fysiek contact niet wenselijk is, probeer dan op een alternatieve manier de zorg te bieden die nodig is (bijvoorbeeld telefonisch of via beeldbellen). Hiervoor kan worden gedeclareerd en gaat de regio uit van coulance en vertrouwen. Dit uiteraard binnen de gemaakt afspraken met de verwijzer. Niet geleverde zorg kan niet gedeclareerd worden.

De informatieverstrekking van de backoffice volgen wij nauwlettend aangezien dit een belangrijke bron is van informatie. Dit is met name de reden dat jeugdhulpaanbieders wordt gevraagd om binnen de contractafspraken te declareren.

Wat te doen met no-show?

Conform contract houdt u dit bij maar mag u hier niet voor declareren.

Met sommige cliënten wil ik overgaan tot beeldbellen en videotraining om continuïteit door te zetten. Hoe staan jullie daar tegenover?

We zien dat veel jeugdhulpaanbieders ervoor kiezen om de hulpverlening op een alternatieve wijze voort te zetten en als dat een passende vorm is dan is dat zeker een goede oplossing. Zodoende kan de zorg toch gecontinueerd worden.

Ik heb nog wel een vraag over het ondersteunen van de ouders via online of telefoongesprekken. Tot nu toe hebben we die gesprekken niet gedeclareerd (wij declareren alleen behandeltijd van jeugdigen). Mogen we deze begeleidingsuren van ouders ook declareren?

Wij gaan uit van systemisch werken. Binnen de reikwijdte van de afgegeven beschikking onderhoudt de jeugdhulpaanbieder contact met het gehele gezin. Systemische begeleiding en behandeling betreft dus niet alleen de jeugdige waar de indicatie voor verstrekt is. Begeleidingsuren en telefoontjes vallen dus ook binnen de afgegeven beschikking en kunnen niet aanvullend gedeclareerd worden. Binnen de corona-context is dit vervangende zorg.

Kunnen wij (gezinshuis) extra kosten die gemaakt zijn voor de aanschaf van laptops voor thuisonderwijs en diverse (teken en knutsel) materiaal vergoed krijgen?

Kosten voor aanschaf van laptop en materiaal zijn bedrijfskosten. Deze kunnen als aftrekposten worden opgegeven bij de belastingdienst. Dit valt niet onder de financiering van de jeugdwet.

Declaraties en betalingen

Mijn declaratie wordt niet betaald, waar kan ik terecht?

Vanaf 1-1-2021 kunt u voor vragen over de declaratieberichten en uitbetalingen contact opnemen met het Team Zorgadministratie WBO. Zij zijn te bereiken via 076-5293636, via zorgadministratiewbo@breda.nl of het online vragenformulier.

Wat is mijn termijn om te declareren?

U declareert maandelijks en dient de maandelijkse declaraties uiterlijk op de laatste dag van de opvolgende maand waarin de kosten conform de Overeenkomst declarabel zijn in.

Wanneer wordt mijn declaratie uitbetaald?

Hieronder treft u de betaalkalender 2022.

Maandelijkse periodeLooptijd maandelijkse periodeDeadline 1e aanlevering IJW323Betaling in maandBetaling in de week van
101-01-2022 t/m 31-01-202215-02-2022221-02-2022 t/m 25-02-2022
201-02-2022 t/m 28-02-202215-03-2022321-03-2022 t/m 25-03-2022
301-03-2022 t/m 31-03-202215-04-2022418-04-2022 t/m 22-04-2022
401-04-2022 t/m 30-04-202215-05-2022516-05-2022 t/m 20-05-2022
501-05-2022 t/m 31-05-202215-06-2022620-06-2022 t/m 24-06-2022
601-06-2022 t/m 30-06-202215-07-2022718-07-2022 t/m 22-07-2022
701-07-2022 t/m 31-07-202215-08-2022822-08-2022 t/m 26-08-2022
801-08-2022 t/m 31-08-202215-09-2022919-09-2022 t/m 23-09-2022
901-09-2022 t/m 30-09-202215-10-20221017-10-2022 t/m 21-10-2022
1001-10-2022 t/m 31-10-202215-11-20221121-11-2022 t/m 25-11-2022
1101-11-2022 t/m 30-11-202215-12-20221219-12-2022 t/m 23-12-2022
1201-12-2022 t/m 31-12-202215-01-2023116-01-2023 t/m 20-01-2023

Kunt u aangeven hoe deze korte verjaringstermijn zich verhoudt tot de landelijke richtlijnen i.h.k.v. verjaring van declaratie en facturatie?

De regio WBO kiest ervoor zich aan de landelijke richtlijnen te houden.

Relevante documenten

Hoe weet ik wanneer de door mij geleverde jeugdhulp wordt betaald?

U kunt de betaalkalender vinden onder de vraag ‘Wanneer wordt mijn declaratie uitbetaald”.

Wat moet ik doen als ik in een periode meer jeugdhulp lever dan beschikt is en in een andere periode minder?

Door de wijziging in het landelijke berichtenverkeer is het niet meer mogelijk om in een periode meer te declareren dan het maximaal aantal wat in die periode is toegewezen (voorbeeld: als er een beschikking is afgegeven voor 4 uur per week kan er niet meer gedeclareerd worden dan 4 uur per week). Voorheen was dat wel mogelijk en werd er alleen gekeken of het totaal binnen een toewijzing niet werd overschreden. Dit gaf de flexibiliteit om maatwerk te bieden als dat nodig was. Met de landelijke wijziging is deze flexibiliteit komen te vervallen. De enige mogelijkheid om jeugdhulp nog flexibel binnen de beschikking te kunnen inzetten, is het kiezen voor de mogelijkheid “binnen geldigheidsduur beschikking” bij frequentie. Dat kan bij alle ambulante producten. Mocht het vanwege de inhoudelijke hulpvraag nodig zijn om flexibel te kunnen op- en afschalen binnen een bepaalde periode geef dat dan aan in gesprek met de lokale toegangen of vraag dit aan (in een verzoek om toewijzing bericht (315)) als het om een verwijzing van de huisarts gaat.

Als ik geen software heb om mijn administratie te doen, hoe kan ik dan gebruik maken van het berichtenverkeer?

U kunt gebruik maken van de app Zilliz. ZilliZ is het cliëntendossier voor de kleinschalige zorg in Nederland. Heeft u vragen over het gebruik van de ZilliZ App kunt u het beste contact opnemen met ZilliZ via berichtenapp@zilliz.nl of u kunt bellen met 0317-415 665.

Wat moet ik doen als ik me wil aanmelden om gebruik te maken van het landelijke berichtenverkeer?

VECOZO is hét internetportaal voor veilige communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners, zorgkantoren en gemeenten. Voor vragen over het landelijke berichtenverkeer kunt u het beste contact opnemen met Vecozo via support@vecozo.nl of u kunt bellen met 013-4625641.

Waarom wordt mijn declaratie afgekeurd?

Dat een declaratie wordt afgekeurd kan meerdere oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak van afkeur is dat er geen uniek declaratienummer wordt gebruikt. Dat is wel nodig om een declaratie goedgekeurd te krijgen.

Kan ik een betaalspecificatie ontvangen?

Sinds de overgang van Zorglokaal naar Zorgned is dit niet meer mogelijk. In ZorgLokaal had u als aanbieder de mogelijkheid om via het portaal in te loggen en gegevens te downloaden. Sinds de overgang naar ZorgNed werken wij niet meer met een dergelijk inlogportaal. Aanbieders die geen eigen administratiesoftware hebben wordt geadviseerd om de Zilliz app te werken. De Zilliz app kent niet de functionaliteit om bestanden te downloaden.

LTA

Hoe kan je verwijzen naar LTA jeugdhulp?

Voor LTA zorg is een verwijzing verplicht. De Jeugdwet bepaalt dat huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten of daaraan gelijkgestelde behandelaars, rechters of andere door het college van B&W aangewezen verwijzers naar alle vormen van jeugdhulp kunnen verwijzen, dus ook naar LTA zorg.

Hoe gaan de verwijzingen door huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten of daaraan gelijkgestelde behandelaars, rechters of GI’s?

In de meeste gevallen komen aanmeldingen bij een LTA aanbieder voort uit een verwijzing vanuit de tweedelijns zorg (medisch verwijzer). De LTA aanbieder onderzoekt of LTA zorg noodzakelijk is, of dat de cliënt teruggeleid moet worden naar de reguliere / regionale (specialistische) GGZ. Zij zijn dan zelf de poortwachter. De LTA aanbieder maakt (samen met de jeugdige en het gezin) een hulpverleningsplan. In dit hulpverleningsplan staat de inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. Aanbieder stuurt een verzoek om toewijzing (iJW 315) naar de gemeente (volgens woonplaatsbeginsel) en doet een melding start zorg (iJW 305) bij het starten van de behandeling.

Hoe gaat de verwijzing door de gemeentelijke toegang?

De gemeentelijke toegang kan tot de conclusie komen dat een zeer specialistische vorm van jeugdhulp nodig is, geleverd door een LTA aanbieder. Een beschikking maakt geen onderdeel van uit van het landelijke contract, wat wil zeggen dat er geen beschikking nodig is voor het leveren van LTA zorg. Een toewijzing vanuit de gemeente is wel noodzakelijk. Er is afstemming tussen LTA aanbieder en gemeentelijke toegang over de benodigde jeugdhulp.
Als de gemeentelijke toegang verwijst naar LTA zorg zit de poortwachtersfunctie bij de gemeente/ het wijkteam, zij beoordelen of regionaal of landelijk ingekochte zorg nodig is.

Aanbieder stuurt een verzoek om toewijzing (iJW 315) naar de gemeente (volgens woonplaatsbeginsel) en doet een melding start zorg (iJW 305) bij het starten van de behandeling. Omdat er getoetst wordt op een aanwezige verwijzing (o.a. bij het toewijzen van de jeugdhulp door de gemeente), is het wel aan te raden een beschikking te maken. Dit is namelijk de bevestiging dat de gemeentelijke toegang een jeugdige verwijst naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp.

Hoe gebeurt het toewijzen door de gemeente?

De LTA aanbieder stuurt als de behandeling start een verzoek om toewijzing (iJW 315 bericht) en krijgt hierop van de gemeente (na een check o.a. op woonplaatsbeginsel) een aspecifieke toewijzing. Dit wil zeggen dat een gemeente enkel toewijst op productcategorie (55). De aanbieder vult in de declaratie de productcode en omvang in. De keuze voor aspecifiek toewijzen is gemaakt vanuit de gedachte dat, voor de meerderheid van de dienstverlening die LTA-aanbieders leveren, niet van te voren is vast te stellen welke inzet exact nodig is.

Er zijn 2 uitzonderingen waarbij LTA aanbieders de cliënten niet melden via het berichtenverkeer (vanwege ernstige veiligheidsoverwegingen), maar anoniem melden. Dit betreffen Fier en Sterk Huis. In dat geval melden zij de cliënt aan via de mail en gebruiken geen clientgegevens maar een cliëntcode die enkel voor hen weer te herleiden is naar de cliënt. De toewijzing wordt dan ook weer via de mail naar de aanbieder verzonden vanuit de gemeente, met een CC naar jeugdhulp@breda.nl. De facturen komen (anoniem, met vermelding van de cliëntcode) terecht bij het team WBO (in Breda) ter betaling. De VNG is in deze gevallen verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Mochten hierover vragen zijn (bijv. van een accountant) dan kan contact opgenomen worden met de contactpersoon landelijke coördinatie, die bekend is bij de aanbieder.

Hoe kan een traject verlengd worden?

De duur van behandeling en verblijf is gemaximeerd op één jaar. Wanneer na één jaar een langere periode van behandeling of verblijf benodigd is, wordt de toewijzing verlengd met (opnieuw) één jaar. Het aantal verlengingen kent geen maximum. Als een verlenging aan de orde is, hebben aanbieders en gemeenten hierover, buiten het berichtenverkeer om (periodiek) contact.

Hoe wordt er afgestemd met de Gemeente?

Het is opgenomen in de meeste landelijke overeenkomsten dat bij trajecten die langer lopen dan een half jaar, in ieder geval elk half jaar contact is tussen de aanbieder en de door de gemeente georganiseerde eerste lijn (toegangteams). Ook is meestal in de overeenkomst een richtlijn opgenomen over de duur van de behandeling. Als hiervan afgeweken wordt, is dit ook in overleg met de gemeente.

Producten

Waarom is het bij product 45A05 noodzakelijk dat een gedragswetenschapper eindverantwoordelijke is?

Uitgangspunt van de regio is dat jeugdigen en ouders met hulpvragen over opvoeden en opgroeien ondersteund worden in het voorliggend veld. Hieronder valt ook het bieden van de vrij toegankelijke jeugdhulp, welke voornamelijk door HBO/HBO+ SKJ geregistreerde medewerkers wordt geboden. Pas wanneer deze hulp niet toereikend is kan worden doorverwezen naar de niet vrij toegankelijke specialistische jeugdhulp die regio WBO gezamenlijk inkoopt. Het toevoegen van de rol en verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper aan de eisen beoogt het nog beter borgen van de kwaliteit en het verhogen van de doelmatigheid van deze specialistische hulp.

Is het noodzakelijk dat bij product 45A05 de gedragswetenschapper ook een SKJ-registratie heeft?

De gedragswetenschapper is WO+ opgeleid en heeft een SKJ en/of BIG registratie.

Voldoet een MBO'er met een behaald EVC traject aan de HBO-eisen bij het product 45A05?

Indien de professional in het bezit is van het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame HBO Jeugd-gezinsprofessional’ en in SKJ is geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional wordt voldaan aan de gestelde opleidingseisen bij dit product.

Tarieven

Kan indirect cliëntgebonden tijd (bijv. reistijd) ook bij de producten Begeleiding gedeclareerd worden?

Reisbewegingen die zich verplaatsen binnen de regio WBO zijn verdisconteerd in de tarieven door hiermee rekening te houden bij de productieve uren. We gaan hierbij vanuit dat de ingezette jeugdhulp plaatsvindt in de directe omgeving van de jeugdige.

Wordt er over direct cliëntgebonden tijd gesproken wanneer de behandeling/begeleiding via beeldbellen plaatsvindt?

Alle vormen van direct cliëntcontact vallen onder cliëntcontact tijd, dus ook alle vormen elektronische contact ten behoeven van het behandelplan. Een behandelinhoudelijke mail aan de jeugdige en/of zijn verzorger is hierdoor een vorm van cliëntcontact tijd.

Zijn de reiskosten van pleegouders in het tarief voor Pleegzorg inbegrepen?

Het tarief is een all-in tarief voor het leveren van Pleegzorg. Hier zit alles in wat nodig is om de levering van pleegzorg volgens de kwaliteitsnormen aan een jeugdige te waarborgen. Dus inclusief de reiskosten voor pleegzorg. Ouders krijgen een wettelijke vergoeding voor pleegkinderen. Hiernaast wordt in het tarief ook een budget opgenomen voor de vergoeding van bijzondere kosten. Hieruit moeten de redelijke, bij pleegzorg behorende kosten voor ouders worden vergoed.

Waar kan ik de meest recente tarieven vinden voor niet vrij toegankelijke jeugdhulp in de regio West Brabant Oost?

De meest recente ambulante tarieven en tarieven voor gezinshuizen en pleegzorg kunt u vinden in de tender op Negometrix onder vraag 1.3.2 bijlage 5A.

Verwijzing

Waarom moet ik de naam van de verwijzer invullen als ik een start zorg bericht naar de gemeente stuur?

Graag ontvangen wij een bericht zo compleet mogelijk met alle velden gevuld omdat ons dat waardevolle managementinformatie oplevert. We kunnen zo bijvoorbeeld zien, welke type verwijzer naar welke type zorg verwijst.

De verwijzer is altijd genoemd in de afgegeven beschikking/bepaling en kan zo worden overgenomen in het veld verwijzer in het berichtenverkeer.

Als de toegang van Breda betrokken is bij een verwijzing kan het zijn, dat er geen naam van de regisseur vermeld staat maar een wijkteam voor een bepaalt postcodegebied. In het veld verwijzer kan ook het wijkteam en de postcode ingevuld worden.

Dien ik in mijn verwijzing rekening te houden (volume) met de directe en indirecte gebonden tijd?

Ja, het uitgangspunt is als volgt: De Jeugdhulpaanbieder kan zowel de directe als indirect cliëntgebonden tijd declareren. Indirect cliëntgebonden tijd (Declarabel) is de tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct cliëntgebonden tijd), maar waarbij de jeugdige (of zijn/haar systeem) zelf niet aanwezig is. Direct cliëntgebonden tijd (Declarabel) is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van diagnostiek of behandeling, contact heeft met de jeugdige of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem: d.w.z. betrokken bij het afgesproken gezinsplan, dit kan ook school, gezins-(voogd), pleegzorgwerker zijn) van de jeugdige.

VOT

Controle op tijdigheid VOT?

We volgen binnen Regio WBO de landelijke richtlijnen rondom het berichtenverkeer. Deze richtlijnen zijn vertaald in de overeenkomst en bijlage 3A het administratieprotocol. Eén van deze berichten is het 315 – bericht (VOT – Verzoek om toewijzing). In artikel 10 lid 7 van de overeenkomst staat dat de jeugdhulp pas gestart mag worden nadat u de start van zorg via het landelijk berichtenverkeer heeft aangemeld én een positieve reactie heeft ontvangen. Over de start van zorg staat het volgende in het administratieprotocol:

De jeugdhulpaanbieder stuurt binnen 5 werkdagen na de beoordeling van de jeugdhulpaanvraag een Verzoek om Toewijzing waarin is aangegeven welke zorg/ondersteuning er nodig is en geleverd kan worden door de jeugdhulpaanbieder.

De VOT wordt ingediend met een ingangsdatum van het moment dat de hulpvraag bij u als organisatie binnenkomt. Dit staat los van de ingangsdatum die op de beschikking staat. Voorbeeld op de beschikking staat 1-10-2021. De hulpvraag komt bij u op 15-10-2021 binnen. De ingangsdatum van de VOT is 15-10-2021.

Doorgaans houden de jeugdhulpaanbieders zich goed aan deze doorlooptijden, maar soms zien we dat een Verzoek om toewijzing veel te laat wordt aangevraagd. Dit betekent in sommige gevallen dat de jeugdhulp al is gestart voordat de gemeente een formeel akkoord heeft gegeven op de levering. Dit is niet de bedoeling. Er kunnen immers redenen zijn waarom de gemeente geen akkoord geeft op een levering (voorbeeld: de gemeente is financieel niet verantwoordelijk, de jeugdhulpaanbieder is niet gecontracteerd voor het juiste product, etc…) waardoor uw geleverde hulp dan niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Vanaf 11 oktober 2021 gaan we de genoemde termijn strenger handhaven en zullen we een 315- bericht ook beoordelen op tijdigheid. Wanneer u een 315-bericht indient die een ingangsdatum heeft langer dan 10 werkdagen in het verleden (en u geeft hiervoor in de aanvraag geen gegronde reden), dan wordt deze in eerste instantie afgekeurd. U ontvangt een mail met de volgende opties:

  1. U stuurt een nieuw verzoek om toewijzing met een ingangsdatum die niet langer dan 5 werkdagen in het verleden ligt.
  2. U kunt aantonen dat u gegronde redenen heeft om deze VOT te laat in te dienen. Deze redenen mag u met bewijsvoering mailen naar betreffende gemeente.

We kunnen ons goed voorstellen dat er soms redenen zijn om een VOT te laat in te dienen. Zo kunnen zich onvoorziene softwareproblemen voordoen, kan er al crisishulp ingezet zijn, bent u te laat vanwege eerdere afgekeurde VOT’s om andere redenen etc. Deze redenen onderzoeken we zorgvuldig nadat u deze met motivering heeft ingediend. U kunt bij de aanvraag van een 315-bericht ook meteen de reden van het te late indienen aangeven, zodat onze collega’s hier bij de beoordeling van een VOT meteen naar kunnen kijken.

Overig

Op welke wijze kan een tolk worden ingezet tijdens de hulpverlening?

Als het om een jeugdige gaat met een COA nummer, dan vergoed het COA (ook in 2020 en verder) de kosten voor tolkdiensten en kan deze handleiding gevolgd worden.

Gaat het niet om een jeugdige met een COA nummer, dan loopt het via “de gemeente”. Hiermee wordt de lokale toegang van de gemeente bedoeld, dus het CJG (Altena, Drimmelen, Geertruidenberg), het Sociaal Wijkteam (Oosterhout) of het team regisseurs Jeugd (Breda). De contactgegevens hiervan zijn terug te vinden op www.regiowbo.nl onder het kopje ‘Regionale contactgegevens’. Reden dat het via de toegang loopt, is omdat zij onderzoeken of een tolkendienst moet worden ingezet of dat er een andere mogelijkheid is (zoals bijvoorbeeld het inzetten van netwerk, familie of een jeugdhulpverlener die de taal spreekt). Mochten zij tot de conclusie komen dat een tolk nodig is, dan regelt en betaalt elke gemeente dat op zijn manier.

De inzet van een tolk maakt geen onderdeel uit van de voor de regio WBO vastgestelde product- diensten catalogus voor jeugdhulp en is ook geen onderdeel van de met de regiogemeenten afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Voor de inzet van een tolk wordt dus ook geen beschikking afgegeven door de Toegang.

Kunnen er uren individueel beschikt worden naast een beschikking voor dagbesteding of begeleiding groep wanneer er een nieuwe jeugdige in de groep erbij komt?

Is er een relatie met de directe hulpvraag van deze individuele jeugdige kan het wel noodzakelijk zijn dat er in het begin extra uren worden beschikt. Het is niet mogelijk om extra uren individueel te laten beschikken als het enkel gaat om de opvang van een nieuwe jeugdige in de groep. De extra inzet voor de opvang van een nieuwe jeugdige in een dagbestedingsgroep of begeleidingsgroep is verdisconteert in het tarief voor deze producten. De ene keer besteed je iets meer tijd aan client X en de andere keer aan client Y.