Home Inkoop en contracten Veelgestelde vragen

Contracten

Met partij X is geen overeenkomst, kan ik dan toch Zorg in Natura inzetten?

Er zijn circa 300 jeugdhulpaanbieders gecontracteerd met een gevarieerd hulpaanbod en met een geografische spreiding over de regio. Onze voorkeur is een partij te verkiezen waarmee een overeenkomst is afgesloten. Als dit om welke reden dan ook onmogelijk is, kan de betreffende partij in onderaannemerschap van een van onze gecontracteerde jeugdhulpaanbieders worden ingezet. Indien dit niet mogelijk is kan er een PGB verstrekt worden om deze hulp toch in te zetten.

Kan ik als niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder bij Regio WBO in onderaannemerschap werken?

Een onderaannemer kan worden ingezet bij een gecontracteerde aanbieder, mits de onderaannemer aan de door ons gestelde eisen voor het betreffende product voldoet. De twee partijen dienen dit onderling met elkaar te regelen, waarbij de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder (hoofdaannemer) verantwoordelijk is voor de te leveren hulp.

Ik ben een jeugdhulpaanbieder die nog geen overeenkomst heeft met Regio WBO. Hoe kan ik deze afsluiten?

Indien u interesse heeft in een overeenkomst met Regio WBO kunt u dit kenbaar maken via jeugdhulp@breda.nl. U zult worden uitgenodigd voor een bijeenkomst voor nieuwe aanbieders waarin u uitleg krijgt over Regio WBO en de eisen en voorwaarden die Regio WBO stelt. Aan de hand van deze bijeenkomst zal gekeken worden of er een mogelijkheid is tot het aangaan van een overeenkomst.

Wanneer kan ik als nieuwe aanbieder jeugdhulp (ambulante jeugdhulp of pleegzorg en gezinshuiszorg) in Regio WBO gaan verlenen?

Regio WBO heeft twee (open-house) inkoopprocedures: ambulante jeugdhulp en pleegzorg en gezinshuiszorg. Als een jeugdhulpaanbieder zich bij Regio WBO inschrijft voor één van deze inkoopprocedures en een overeenkomst wil sluiten, dan kunt u zich als jeugdhulpaanbieder per 1 april of 1 oktober inschrijven. De inschrijving wordt door Regio WBO gecontroleerd en als u aan de voorwaarden voldoet, wordt een overeenkomst gesloten. De overeenkomst gaat in na ondertekening (artikel 2 lid 1). De datum van ondertekening is de ingangsdatum van de overeenkomst. Pas dan kunt u als jeugdhulpaanbieder rechtsgeldig jeugdhulp gaan verlenen.

Declaraties en betalingen

Mijn declaratie wordt niet betaald, waar kan ik terecht?

Voor vragen over de declaratieberichten en uitbetalingen kunt u contact opnemen met het Team Zorgadministratie WBO. Zij zijn te bereiken via 076-5293636, via zorgadministratiewbo@breda.nl of het online vragenformulier.

Wat is mijn termijn om te declareren?

U declareert maandelijks en dient de maandelijkse declaraties uiterlijk op de laatste dag van de opvolgende maand waarin de kosten conform de Overeenkomst declarabel zijn in.

Wanneer wordt mijn declaratie uitbetaald?

Binnen bijlage 3 het administratie protocol treft u de recente betaalkalender aan.

Wat moet ik doen als ik in een periode meer jeugdhulp lever dan beschikt is en in een andere periode minder?

Door de wijziging in het landelijke berichtenverkeer is het niet meer mogelijk om in een periode meer te declareren dan het maximaal aantal wat in die periode is toegewezen (voorbeeld: als er een beschikking is afgegeven voor 4 uur per week kan er niet meer gedeclareerd worden dan 4 uur per week). Voorheen was dat wel mogelijk en werd er alleen gekeken of het totaal binnen een toewijzing niet werd overschreden. Dit gaf de flexibiliteit om maatwerk te bieden als dat nodig was. Met de landelijke wijziging is deze flexibiliteit komen te vervallen. De enige mogelijkheid om jeugdhulp nog flexibel binnen de beschikking te kunnen inzetten, is het kiezen voor de mogelijkheid “binnen geldigheidsduur beschikking” bij frequentie. Dat kan bij alle ambulante producten. Mocht het vanwege de inhoudelijke hulpvraag nodig zijn om flexibel te kunnen op- en afschalen binnen een bepaalde periode geef dat dan aan in gesprek met de lokale toegangen of vraag dit aan (in een verzoek om toewijzing bericht (315)) als het om een verwijzing van de huisarts gaat.

Als ik geen software heb om mijn administratie te doen, hoe kan ik dan gebruik maken van het berichtenverkeer?

U kunt gebruik maken van de app Zilliz. ZilliZ is het cliëntendossier voor de kleinschalige zorg in Nederland. Heeft u vragen over het gebruik van de ZilliZ App kunt u het beste contact opnemen met ZilliZ via berichtenapp@zilliz.nl of u kunt bellen met 0317-415 665.

Wat moet ik doen als ik me wil aanmelden om gebruik te maken van het landelijke berichtenverkeer?

VECOZO is hét internetportaal voor veilige communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners, zorgkantoren en gemeenten. Voor vragen over het landelijke berichtenverkeer kunt u het beste contact opnemen met Vecozo via support@vecozo.nl of u kunt bellen met 013-4625641.

Waarom wordt mijn declaratie afgekeurd?

Dat een declaratie wordt afgekeurd kan meerdere oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak van afkeur is dat er geen uniek declaratienummer wordt gebruikt. Dat is wel nodig om een declaratie goedgekeurd te krijgen.

Heeft u vragen over een afkeur dan kunt u contact opnemen met 076-5293636 of zorgadministratiewbo@breda.nl of het online vragenformulier.

LTA

Hoe kan je verwijzen naar LTA jeugdhulp?

Voor LTA zorg is een verwijzing verplicht. De Jeugdwet bepaalt dat huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten of daaraan gelijkgestelde behandelaars, rechters of andere door het college van B&W aangewezen verwijzers naar alle vormen van jeugdhulp kunnen verwijzen, dus ook naar LTA zorg.

Hoe gaan de verwijzingen door huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten of daaraan gelijkgestelde behandelaars, rechters of GI’s?

In de meeste gevallen komen aanmeldingen bij een LTA aanbieder voort uit een verwijzing vanuit de tweedelijns hulp (medisch verwijzer). De LTA aanbieder onderzoekt of LTA hulp noodzakelijk is, of dat de cliënt teruggeleid moet worden naar de reguliere / regionale (specialistische) GGZ. Zij zijn dan zelf de poortwachter. De LTA aanbieder maakt (samen met de jeugdige en het gezin) een hulpverleningsplan. In dit hulpverleningsplan staat de inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. Aanbieder stuurt een verzoek om toewijzing (iJW 315) naar de gemeente (volgens woonplaatsbeginsel) en doet een melding start zorg (iJW 305) bij het starten van de behandeling.

Hoe gaat de verwijzing door de gemeentelijke toegang?

De gemeentelijke toegang kan tot de conclusie komen dat een zeer specialistische vorm van jeugdhulp nodig is, geleverd door een LTA aanbieder. Een beschikking maakt geen onderdeel van uit van het landelijke contract, wat wil zeggen dat er geen beschikking nodig is voor het leveren van LTA zorg. Een toewijzing vanuit de gemeente is wel noodzakelijk. Er is afstemming tussen LTA aanbieder en gemeentelijke toegang over de benodigde jeugdhulp.
Als de gemeentelijke toegang verwijst naar LTA zorg zit de poortwachtersfunctie bij de gemeente/ het wijkteam, zij beoordelen of regionaal of landelijk ingekochte zorg nodig is.

Aanbieder stuurt een verzoek om toewijzing (iJW 315) naar de gemeente (volgens woonplaatsbeginsel) en doet een melding start zorg (iJW 305) bij het starten van de behandeling. Omdat er getoetst wordt op een aanwezige verwijzing (o.a. bij het toewijzen van de jeugdhulp door de gemeente), is het wel aan te raden een beschikking te maken. Dit is namelijk de bevestiging dat de gemeentelijke toegang een jeugdige verwijst naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp.

Hoe gebeurt het toewijzen door de gemeente?

De LTA aanbieder stuurt als de behandeling start een verzoek om toewijzing (iJW 315 bericht) en krijgt hierop van de gemeente (na een check o.a. op woonplaatsbeginsel) een aspecifieke toewijzing. Dit wil zeggen dat een gemeente enkel toewijst op productcategorie (55). De aanbieder vult in de declaratie de productcode en omvang in. De keuze voor aspecifiek toewijzen is gemaakt vanuit de gedachte dat, voor de meerderheid van de dienstverlening die LTA-aanbieders leveren, niet van te voren is vast te stellen welke inzet exact nodig is.

Er zijn 2 uitzonderingen waarbij LTA aanbieders de cliënten niet melden via het berichtenverkeer (vanwege ernstige veiligheidsoverwegingen), maar anoniem melden. Dit betreffen Fier en Sterk Huis. In dat geval melden zij de cliënt aan via de mail en gebruiken geen clientgegevens maar een cliëntcode die enkel voor hen weer te herleiden is naar de cliënt. De toewijzing wordt dan ook weer via de mail naar de aanbieder verzonden vanuit de gemeente, met een CC naar jeugdhulp@breda.nl. De facturen komen (anoniem, met vermelding van de cliëntcode) terecht bij het team WBO (in Breda) ter betaling. De VNG is in deze gevallen verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Mochten hierover vragen zijn (bijv. van een accountant) dan kan contact opgenomen worden met de contactpersoon landelijke coördinatie, die bekend is bij de aanbieder.

Hoe kan een traject verlengd worden?

De duur van behandeling en verblijf is gemaximeerd op één jaar. Wanneer na één jaar een langere periode van behandeling of verblijf benodigd is, wordt de toewijzing verlengd met (opnieuw) één jaar. Het aantal verlengingen kent geen maximum. Als een verlenging aan de orde is, hebben aanbieders en gemeenten hierover, buiten het berichtenverkeer om (periodiek) contact.

Tolk (in te zetten)

Op welke wijze kan een tolk worden ingezet tijdens de hulpverlening?

Als het om een jeugdige gaat met een COA nummer, dan vergoed het COA de kosten voor tolkdiensten en kan deze handleiding gevolgd worden.

Gaat het niet om een jeugdige met een COA nummer, dan loopt het via “de gemeente”. Hiermee wordt de lokale toegang van de gemeenten bedoeld, dus het CJG (Drimmelen, Geertruidenberg), OnS Altena (Altena), het Sociaal Wijkteam (Oosterhout) of het team regisseurs Jeugd (Breda). De contactgegevens hiervan zijn terug te vinden op www.regiowbo.nl onder het kopje ‘Regionale contactgegevens’. Reden dat het via de toegang loopt, is omdat zij onderzoeken of een tolkendienst moet worden ingezet of dat er een andere mogelijkheid is (zoals bijvoorbeeld het inzetten van netwerk, familie of een jeugdhulpverlener die de taal spreekt). Mochten zij tot de conclusie komen dat een tolk nodig is, dan regelt en betaalt elke gemeente dat op zijn manier.

De inzet van een tolk maakt geen onderdeel uit van de voor de regio WBO vastgestelde product- diensten catalogus voor jeugdhulp en is ook geen onderdeel van de met de regiogemeenten afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Voor de inzet van een tolk wordt dus ook geen beschikking afgegeven door de Toegang.

Verwijzing

Waarom moet ik de naam van de verwijzer invullen als ik een start zorg bericht naar de gemeente stuur?

Graag ontvangen wij een bericht zo compleet mogelijk met alle velden gevuld omdat ons dat waardevolle managementinformatie oplevert. We kunnen zo bijvoorbeeld zien, welke type verwijzer naar welke type zorg verwijst.

De verwijzer is altijd genoemd in de afgegeven beschikking/bepaling en kan zo worden overgenomen in het veld verwijzer in het berichtenverkeer.

Als de toegang van Breda betrokken is bij een verwijzing kan het zijn, dat er geen naam van de regisseur vermeld staat maar een wijkteam voor een bepaalt postcodegebied. In het veld verwijzer kan ook het wijkteam en de postcode ingevuld worden.

Dien ik in mijn verwijzing rekening te houden (volume) met de directe en indirecte gebonden tijd?

Ja, het uitgangspunt is als volgt: De Jeugdhulpaanbieder kan zowel de directe als indirect cliëntgebonden tijd declareren. Indirect cliëntgebonden tijd (Declarabel) is de tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct cliëntgebonden tijd), maar waarbij de jeugdige (of zijn/haar systeem) zelf niet aanwezig is. Direct cliëntgebonden tijd (Declarabel) is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van diagnostiek of behandeling, contact heeft met de jeugdige of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem: d.w.z. betrokken bij het afgesproken gezinsplan, dit kan ook school, gezins-(voogd), pleegzorgwerker zijn) van de jeugdige.