Home Kennisplatform Complexe scheidingen
Kennisplatform

Complexe scheidingen

Al jaren eindigt één op de drie huwelijken in een scheiding, vaak zijn daar ook kinderen bij betrokken. Zo ook in regio West-Brabant Oost (Wbo). Soms wordt een scheiding complex genoemd. Dit heeft te maken  met de (juridische) strijd die ouders/verzorgers voeren, de conflicten tussen beide ouders/verzorgers en de impact hiervan op de sfeer thuis en het welzijn van de jeugdige(n). Wordt de juiste hulp geboden? Het kind staat formeel centraal, paradoxaal genoeg wordt “in het belang van het kind” een lang conflict gevoerd. In sommige gevallen is de Raad voor de Kinderbescherming en/of Veilig Thuis betrokken.

Doel Project
Vanuit de Rijksoverheid is gevraagd meer aandacht te besteden aan het signaleren en aanpakken van complexe scheidingen, om te voorkomen dat kinderen in hun ontwikkeling worden bedreigd.
Zowel vanuit de landelijke opdracht, als de signalering op de werkvloer hebben de gemeenten binnen regio WBO de krachten gebundeld om samen te werken. Hierbij is het doel altijd: het voorkomen of verminderen van schade bij kinderen bij een complexe scheiding.

Aanpak
Vanaf 2022 geven we een  impuls aan de preventie en aanpak van problemen rondom complexe scheidingen. Ook in 2023 en 2024 werken we verder aan onderstaande doelen. Dat doen we door te investeren in;

 • De uitvoering;
  1. Het intensiveren van onze UHA-netwerksamenwerking rondom complexe scheidingen. UHA staat voor: met Uniform Hulpaanbod bij conflictscheidingen. Meer informatie over het Uniform Hulpaanbod bij Conflictscheidingen, opgelegd door rechters, vind je hier: Uniform Hulpaanbod | Rechtbank Zeeland-West-Brabant | Rechtspraak. Dit netwerk bestaat momenteel uit medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, de medewerkers uit de lokale teams die zich bezighouden met UHA, vertegenwoordigers van de rechtbank en beleidsmedewerkers. Dit willen we uitbreiden.
  2. Deskundigheidsbevordering bij (jeugd) professionals binnen de lokale teams. Via de teammanagers kunnen medewerkers zich aanmelden.
  3. Deelname aan de pilot van ROTS. ROTS staat voor: Relatie-Ouderschap-Therapie-Scheiding en is een door het Bovenregionaal Expertise Netwerk gesubsidieerd initiatief. Dit is een pilot waar samenwerkende partijen op het gebied van scheidingen de krachten bundelen. Zij streven ernaar het kennis- en informatiecentrum voor scheidingen te worden met een passend hulpaanbod. Zie ook: ROTS Brabant.
 • Het beleid;
  1. In beeld brengen van het huidige hulpaanbod bij complexe scheidingen en een advies geven aan de nieuwe inkoop van 2025 voor een dekkend zorglandschap. Hiervoor hebben we een kwartiermaker aangesteld voor de duur van één jaar, tot mei 2024.
  2. Bouwen van een (regionale) monitoringvoor meer grip en sturing.
 • Algemene preventie;
  Voorkomen is beter dan helen, daarom maken we ook in Regio WBO een beweging naar de voorkant. In het project complexe scheidingen door het bouwen van een regionale website met duidelijke informatie over scheidingen, voor jeugdigen, ouders en professionals. Deze website kunnen we linken aan de landelijke website. WBO neemt deel aan de landelijke denktank vanuit het ministerie hierover.
  Daarnaast organiseren het voorliggend veld, samen met de lokale teams,  informatiebijeenkomsten voor ouders in alle fases van de scheiding. We willen dit toegankelijk maken voor alle inwoners van Wbo, ongeacht hun hulpvraag. In de nabije toekomst gaan we daarvoor samenwerking met het onderwijs zoeken.

Wil je meer informatie?

Voor algemene informatie vanuit de rijksoverheid kunnen ouders terecht op: Als je uit elkaar gaat. Inwoners kunnen voor een intake en lichte ondersteuning terecht bij hun lokale sociale team:

Voor het aanbod van geïndiceerde hulp, kan je terecht op: Kies je zorg.