Temporiseren

Waarom is de nieuwe inkoop van jeugdhulp in de regio getemporiseerd?

We merken dat het draagvlak voor het tempo van het inkoopproces niet past bij de langetermijndoelstellingen van onze regiovisie. Strategisch partnerschap is belangrijk voor het oppakken van de jeugdhulpuitdagingen in onze regio. Met meer rust op het inkoopproces kunnen we de energie die we afgelopen periode hebben laten zien beter vasthouden. Zo kunnen we met elkaar koersvast het beste doen voor onze jeugdigen.

De nieuwe inkoop gaat nog wat langer duren, wat betekent dit voor de grote jeugdhulpuitdagingen die er liggen?

Uitgangspunt is en blijft de juiste zorg voor kinderen en jongeren, zo thuis en dichtbij mogelijk, waarbij op- en afschalen vloeiend binnen een keten verloopt. De nieuwe inkoop is vooral bedoeld om de beoogde transformatie sterk te versnellen, zodat de contractvormen geen belemmering meer vormen om te doen wat nodig is voor de jeugdige.

De nieuwe inkoop was gebed in de Regiovisie waarin de inhoudelijke koers wordt beschreven. Wat gebeurt daar nu mee?

De inhoudelijke koers blijft staan. Regiovisie blijft ongewijzigd en ligt voor ter besluitvorming aan de gemeenteraden.
In de Regiovisie staan de ontwikkelopgaven, die blijven onverminderd van kracht; ze zijn immers opgesteld met de partners in het gehele werkveld.
We kunnen wel alvast verder werken aan de ontwikkelopgaven. Daarmee werken we toch stap voor stap aan de doelen genoemd in de Regiovisie.
De nieuwe inkoop is vooral bedoeld om de beoogde transformatie te versnellen, zodat de contractvormen geen belemmering meer vormen om te doen wat nodig is voor de jeugdige.

De nieuwe inkoop wordt getemporiseerd. Beginnen we weer helemaal opnieuw?

Nee, samen met het veld hebben we de Regiovisie opgesteld, de nieuwe inkoop is daarin volgend. Na signalen uit het veld nemen we meer tijd om voor de invoering maar de inkoopstrategie blijft in basis blijft hetzelfde, we streven immers nog steeds dezelfde doelen na. Aanbieders hebben nu meer tijd om sterke partnerschappen te vormen en samen aan de voorwaarden te voldoen. In basis borduren we voort op de ingezette koers en waar mogelijk maken we een kwaliteitsslag.

Wat gebeurt er met de huidige contracten? En kunnen jeugdhulpaanbieders zich nog inschrijven voor komend jaar?

Dat wisselt per contract. De contracten die nog een verlengingsmogelijkheid kennen, worden met 1 jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden als het bestaande contract. Dit betreft de contracten van de ambulante en pleeg- en gezinszorg. Daar zijn standaardinstroommomenten op 1 oktober en 1 april. Verblijfszorg en crisishulp worden versneld opnieuw aanbesteed, omdat deze contracten geen verlengingsoptie meer kennen.

Ik ben als aanbieder druk bezig met het vormen van een samenwerkingsverband met collega-aanbieders. Wat nu?

We moedigen je aan hier vooral mee door te gaan. We zien meerdere samenwerkingsverbanden in oprichting en juichen de intensieve samenwerking die nu is tussen aanbieders is ontstaan toe. Wij hopen dat aanbieders de energie die ze er in hebben gestoken vast blijven houden en dat zij deze positieve beweging voortzetten. Ook aanbieders die nog op zoek zijn naar passende samenwerkingsverbanden kunnen verder gaan met aansluiting zoeken om klaar te zijn voor de nieuwe aanbesteding.

Hoe ondersteunen jullie ons om te ontwikkelen tot een beoogde strategische partner?

Door samenwerking te intensiveren naar strategisch partnerschap kunnen we rust en stabiliteit in het jeugdhulplandschap brengen. De goede dingen goed doen voor onze jeugdigen en hun gezinnen, daar draait het om. Daarom willen we aanbieders op meerdere manieren faciliteren de juiste strategisch partnerschap te vormen. Zo zijn we in gesprek met jeugdhulpaanbieders in webinars, persoonlijke gesprekken en marktconsultaties. Er zijn netwerkbijeenkomsten georganiseerd om de samenwerking tussen partijen te stimuleren. Daarnaast hebben we twee advocatenkantoren ingeschakeld die onafhankelijk de aanbieders kunnen adviseren hoe samenwerkingsverbanden het beste kunnen worden georganiseerd in juridische zin. Om de aanbieders meer ruimte te geven zich te organiseren nemen we meer tijd voor de invoering van de nieuwe contractering.

Wat is de nieuwe aanbestedingsplanning?

Bij de temporisering hoort een nieuwe planning. We maken een nieuwe planning waarin we genoeg tijd hebben voor reflectie en genoeg tijd voor het veld om de nieuwe werkwijze te implementeren. We buigen ons hier over en bespreken onze plannen met een kleine reflectiegroep. Binnenkort zullen we je informeren over een nieuwe bijeenkomst waarin we je willen informeren en meenemen in de nieuwe planning.

Recent zijn in verschillende mediaberichten verschenen over landelijke ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Kan het vaststellen van de regiovisie en de daarbijbehorende inkoopstrategie worden uitgesteld tot meer bekend is over deze ontwikkelingen?

De uitwerking van deze landelijke ontwikkelingen laat nog even op zich wachten. Wij daarentegen wel al aan de slag om zo snel mogelijk de best passende hulp te kunnen bieden aan de jeugdige, zo dichtbij mogelijk.

Wij hadden begrepen dat accountgesprekken tijdelijk on hold stonden, worden deze nu hervat?

De accountgesprekken worden afhankelijk van het type overeenkomst en de vragen die spelen hervat. We houden je hierover op de hoogte.